Nyílt pályázati felhívás a Fiatal Kutatók Akadémiája tagságra – 2021

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2021–2026 közötti periódusra.

 

Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagfelvételi pályázatot hirdet a 2021–2026 közötti periódusra.A pályázati kiírás innen letölthető.

Az FKA egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. Az FKA az MTA testületeivel és tudományos osztályaival szorosan együttműködve részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében. Az FKA tevékenysége három fő területre összpontosít:

 1. a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,
 2. a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),
 3. a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

Az FKA tevékenységéről itt tájékozódhatnak bővebben; korábbi publikációnkat ezen a linken tekinthetik meg.

A tagválasztás szempontjai: tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység.

1. A pályázat céljaGyakori Kérdések

A pályázat célja az FKA tagság elnyerése meghatározott időtartamra, 5 évre. A jelen tagválasztás során 12 fő nyerhet felvételt az FKA-ba, tagságuk kezdő dátuma 2021. május 1.

A jelenlegi tagok listája az FKA honlapján tekinthető meg. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket kutatási-oktatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2021. január 4.

2. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

 1. az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2020. november 1. óta,
 2. 12 évnél nem régebben (2009. január 1. után*) szerezték első PhD fokozatukat,
 3. a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1981. január 1. után születtek*),
 4. *Az ii) és iii) pontok esetében maximum 5 év korhatárkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korhatárkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976. január 1. után születtek, és első PhD fokozatukat 2004. január 1. után szerezték.) A korhatár-kedvezmény igénybevételének tényét és okát az online pályázati felületen a “pályázat adatai” fül alatt található szövegdobozban kell feltüntetni. A korhatárkedvezményre jogosító igazolásokat a pályázathoz nem szükséges csatolni, de az FKA Tagválasztási Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a bírálati szakaszban ezeket a dokumentumokat a pályázóktól bekérje.

3. Az FKA tagság megvalósulásának kizáró okai

Nem nyerhet FKA tagságot a pályázó, ha

 1. a pályázatában a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett,
 2. a tagság feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 3. a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.

4. A pályázat benyújtása

 1. Az FKA tagság megpályázása. A fenti feltételeknek megfelelő, FKA tagságra pályázni kívánó kutatók 2021. január 4. és 2021. február 10. között pályázhatnak elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/fka_2021/ oldalon érhető el. 

  A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2021. február 10-én déli 12:00 óráig nyújthatók be.

  Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó adatait (személyes és munkahelyi adatok, elérhetőségek, a pályázó Magyar Tudományos Művek Tárában vezetett publikációs listájának linkje, a köztestületbe lépés éve – az Akadémiai Adattár alapján; továbbá a születési dátum, a doktori oklevél dátuma, a pályázó köztestületi tag MTA osztályának neve, korhatárkedvezmény igénybevétele esetén az ezt indokló körülmények, pl. gyermekvállalás, felsorolása).
  2. Motivációs levelet, mely tartalmazza, hogy a jelentkező a tagság keretében az FKA mely munkabizottsága(i)nak a munkájában kíván részt venni, és milyen konkrét feladatokat tart fontosnak és tervez megvalósítani. A munkabizottságok listája és azok feladatai a https://mta.hu/fka/bizottsagok-110866 oldalon érhetőek el. A motivációs levelet pdf formátumban a pályázat mellékleteként kell feltölteni. A szöveg maximális terjedelme 1 oldal, mely nem tartalmazhat több, mint 4500n-t (szóközzel együtt). A motivációs levélen kérjük feltüntetni a pályázó nevét, munkahelyét, és a felhasznált karakterek számátA motivációs levél nem puszta formalitás: tartalma kiemelt jelentőségű a pályázatok értékelése során. A pályázó eddigi szakmai tevékenységét az önéletrajz hivatott bemutatni, ezt a motivációs levélben szükségtelen részletezni.
  3. Szakmai önéletrajzot, mely a szakmai előmenetel mellett mindenképpen tartalmazza az FKA céljai szempontjából releváns korábbi tapasztalatok és tevékenységek tételes bemutatását is. Az önéletrajzot pdf formátumban a pályázat mellékleteként kell feltölteni. Az önéletrajz maximális hossza 3 oldal.
 2. Köztestületi szavazás. 2021. február 22. és 2021. március 22. között az MTA köztestületének 45 év alatti tagjai szavaznak a saját osztályukból pályázó jelöltekre az MTA e-választási rendszerén keresztül. A jogosultak fejenként maximum 5 főre szavazhatnak. A szavazásra jogosultak hozzáférést kapnak a pályázók szakmai önéletrajzához és motivációs leveléhez.
 3. Bizottsági szavazás. A legtöbb szavazatot gyűjtő kb. 60-70 pályázó közül az FKA Tagválasztási Bizottsága választja ki azt a 12 főt, aki 2021 májusától megkezdheti 5 éves tagságát. A Tagválasztási Bizottság figyelembe veszi a tagságon belül a szakterületek, nemek, illetve földrajzi régiók közötti egyensúlyt is, és törekszik arra, hogy a tagság körében az MTA minden osztálya képviselve legyen.
 4. Szóbeli elbeszélgetés. Az FKA Választási Bizottsága azokban az esetekben, melyek során nem tud egyértelműen egy pályázót kiválasztani egy MTA osztályból, a potenciális tagokat szóbeli elbeszélgetés keretében is meghallgathatja.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kezelése és értékelése céljából az Akadémiai Adattár, az e-választási rendszer munkatársai és a Fiatal Kutatók Akadémiája Választási Bizottsága személyes adatait megismerje és kezelje, illetve nevét, munkahelyét és motivációs levelét az e-választás során a szavazásra jogosult köztestületi tagok számára megismerhetővé tegye. A pályázó tudomásul veszi, hogy az MTA és az MTA Titkárság Adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu oldalon a hasznos információk alatt tekinthető meg (link itt). A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség, tudományos fokozat), az Adatkezelő nyertes pályázat esetében a pályázat lezárását követő 5 évig, nem nyertes pályázat esetén 12 hónapig megőrizze. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.

5. A pályázat érvényessége

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum az előírt tartalommal és formátumban határidőre beérkezett, a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a jelen kiírásban meghatározott, FKA tagságra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. (Az FKA tagság általános feltételei az FKA Alapszabályában találhatók meg.)

A pályázat befogadásáról az FKA 2021. február 22-ig elektronikus levélben befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása előtt az FKA Tagválasztási Bizottsága megvizsgálja (formai vizsgálat), hogy a pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal határidőre beérkeztek-e, és a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok. Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek benyújtása a pályázati felhívásban megadott határidő után történik, amelyekben a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, amelyek nem tartalmazzák az előírt dokumentumokat az előírt tartalommal és előírt terjedelemben, és amelyekben a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos vagy hibás pályázatok érvénytelenség okán elutasításra kerülnek.

6. A pályázat elbírálása, döntés a tagság odaítéléséről

Az FKA Tagválasztási Bizottsága döntését legkésőbb 2021. április 15-ig hozza meg. A pályázók az eredményről legkésőbb 2021. április 20-ig e-mailen keresztül kapnak értesítést. A jelen pályázati kiírás alapján összesen 12 fő nyerhet tagfelvételt az FKA-ba.

7. A tagság kezdete

A nyertes pályázók tagsága 2021. május 1-én lép hatályba. A tagság feltétele, hogy a nyertes pályázó az FKA 2021 májusában tartandó éves taggyűlésen aláírja az FKA Csatlakozási Nyilatkozatot (“Nyilatkozat a Fiatal Kutatók Akadémiája Alapszabályának elfogadására”). Az FKA tagjai a nyilatkozat aláírásával egyben kijelentik, hogy megismerték az FKA Alapszabályát (Társulási Megállapodását) és azt magukra nézve kötelezőnek tekintik.

8. Jogorvoslat, kifogás benyújtása

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A döntéssel kapcsolatban kifogást emelni nem lehet.

9. További információk

Az FKA-ról további információk a https://mta.hu/fka oldalon találhatók. A pályázattal kapcsolatos szakmai és technikai kérdésekben Kruppa Fanni Rita nemzetközi szakreferens nyújt további információt az fka@mta.hu címen.

Gyakori Kérdések:GYIK

https://mta.hu/fka/gyakori-kerdesek-a-fiatal-kutatok-akademiajaba-valo-jelentkezessel-kapcsolatban-111154

 

Budapest, 2020. december. 21.

Dékány Éva Török Péter

az FKA társelnöke az FKA társelnöke

forrás: mta.hu