Alapszabály

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AKADÉMIAI TANÁCS
ALAPSZABÁLYA

Jóváhagyva a KMAT 2016. október 3-ai ungvári ülésén. 

Elfogadta A KMAT 2016. október 28-ai Közgyűlése. 

HATÁLYOS

II. ELŐZMÉNYEK
1. szakasz

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) keretein belül 1996-ban jött létre a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok számára.

2007-ben a Kolozsvári Területi Bizottság (KAB), 2008-ban a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), valamint 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) megalakulásával az MTA még szorosabbra fűzte kapcsolatait a külhoni magyar kutatókkal.

A Magyarországgal szomszédos országokban létrejött akadémiai tanácsok gyakorlatát követve, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, valamint a 2011. június 11-i Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó célja és döntése alapján 2015. október 30-án Ukrajnában is megalakult az akadémiai tanács „Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT)” néven.

 

II. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA
2. szakasz

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (a továbbiakban: KMAT) civil szervezet, egyesület (громадське об’єднання), amely határozatlan időre alakult az ukrajnai, kárpátaljai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

 

 

III. A KMAT CÉLJAI
3. szakasz

A KMAT alapvető céljai:

az ukrajnai, kárpátaljai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése Ukrajnában, Magyarországon és a nemzetközi tudományosságban;

az ukrajnai, kárpátaljai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Ukrajnában, Magyarországon és a szűkebb és tágabb tudományos térségben;

tudományos szervezetekkel való együttműködés Ukrajnában, Magyarországon, valamint a világban;

szoros kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), az MTA területi bizottságaival, illetve az Akadémiai Tanácsokkal;

az akadémiai külső köztestület ukrajnai/kárpátaljai létszámának gyarapítása;

az ukrajnai, kárpátaljai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása;

tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése;

a KMAT tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk összeállítása, szerkesztése, szakmai (tudományos) értékelése, megjelentetése, kiadása, terjesztése.

 

IV. ELNEVEZÉS ÉS SZÉKHELY
4. szakasz

A KMAT elnevezése államnyelven: Угорська академічна рада Закарпаття, rövidítve: УАРЗ.

A KMAT neve magyar nyelven: Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, rövidítve: KMAT.

A KMAT megnevezése angolul: Hungarian Academic Council of Transcarpathia, rövidítve: HACT.

5. szakasz

A KMAT székhelye: az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központjának épülete.

Címe: Ukrajna, Kárpátalja, Ungvár, Vár u. 10.

A KMAT tevékenységét Ukrajna területén fejti ki.

 

V. A TAGSÁG FELTÉTELEI
6. szakasz

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) ukrán állampolgárságú külső köztestületi tagjai a KMAT-nak is a tagjai.

Ezenkívül a KMAT tagja lehet minden természetes személy, aki Ukrajna állampolgára, rendelkezik tudományos fokozattal, magyar nemzetiségű és/vagy beszéli a magyar nyelvet, vagy magyar tárgyú kutatással (is) foglalkozik.

A KMAT tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy is, aki munkásságával jelentősen hozzájárult az ukrajnai, kárpátaljai magyar tudományosság vagy művészetek fejlődéséhez, és elfogadja a KMAT Alapszabályát.

7. szakasz

A külső köztestületi tagokon túl a KMAT tagja az MTA minden külső vagy tiszteletbeli tagja is, aki Ukrajna állampolgára, magyar nemzetiségű és/vagy beszéli a magyar nyelvet, vagy magyar tárgyú kutatással (is) foglalkozik.

8. szakasz

A KMAT-nak lehetnek tiszteletbeli tagjai is. A tiszteletbeli tagok felvételéről a KMAT Közgyűlése dönt a jelölt írásos felvételi kérelme és az Elnökség javaslata alapján. A tagság elnyeréséhez a KMAT két tagjának írásos ajánlása szükséges.

9. szakasz

A tagság a KMAT-ban kilépéssel, kizárással, az állampolgári jogok elvesztésével, illetve a tag elhalálozásával szűnik meg.

A KMAT Közgyűlése kizárhatja azokat a tagokat, akik nem tartják tiszteletben az Alapszabály rendelkezéseit, és magatartásukkal, tevékenységükkel aláássák a KMAT tekintélyét, illetve akadályozzák a KMAT érdekeinek és céljainak a megvalósítását.

 

VI. A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE
10. szakasz

A KMAT tagjának joga, hogy:

részt vegyen a KMAT céljainak megvalósításában;

közvetlenül részt vegyen a Közgyűlésen, a döntéshozatalban javaslattételi, indítványozási, illetve szavazati joggal;

a KMAT szervein keresztül tisztségviselőket választhasson és tisztségre választható legyen;

tájékoztatást kapjon a KMAT munkájáról, eredményeiről és tevékenységéről.

11. szakasz

A KMAT tagja köteles: tevékenyen hozzájárulni a KMAT céljainak megvalósításához; ellátni azokat a feladatokat és kötelezettségeket, amelyekkel a KMAT megbízza.

 

VII. A KMAT SZERVEZETE ÉS SZERVEI
12. szakasz

A KMAT szervei a Közgyűlés és az Elnökség.

13. szakasz

A KMAT Közgyűlését a tagok összessége alkotja.
A Közgyűlés legalább évente egyszer ülésezik.
A Közgyűlés rendkívüli ülése az Elnökség indokolt javaslatára, vagy a Közgyűlés tagjai legalább egyharmadának kezdeményezésére összehívandó. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó kezdeményezést írásos formában terjesztik be az Elnökségnek. A kezdeményezésnek kötelezően tartalmaznia kell a megvitatásra javasolt kérdéseket.

A Közgyűlést az Elnökség elnöke a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés megtartásának helyét és időpontját, valamint a javasolt napirendet.

A Közgyűlés levezető elnöke a KMAT elnöke. Akadályoztatása esetén a levezető elnököt nyilvános szavazással a jelenlévő tagság választja meg az Elnökség által javasolt személyek közül, egyszerű többséggel. Amennyiben a jelöltek nem kapnak megfelelő szavazatmennyiséget, a tagság helyben javaslatot tehet a levezető elnök személyére.

14. szakasz

A Közgyűlés:

dönt a további tagok felvételéről, illetve kizárásáról;

elfogadja az Alapszabályt, és dönt annak módosításáról;

elfogadja a KMAT éves munkatervét és programját;

tudományterületenként megválasztja és felmenti a KMAT Elnökségének tagjait (ennek részleteit az MTA belső szabályai, illetve a KMAT tag- és tisztségviselő választásának szabályzata tartalmazzák);

megvitatja és elfogadja a KMAT Elnökségének beszámolóját és jelentését;

megvitatja és elfogadja a pénzügyi a pénzügyi beszámolót;

dönt a hazai és külföldi szakmai szervezetekbe, szövetségekbe és más tömörülésekbe való belépésről;

dönt a jogállásbeli változásokról és a KMAT megszűnéséről, átnevezéséről.

A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.

Kivételes esetekben a döntés meghozható titkos szavazással. A szavazás titkosságára vonatkozóan a jelenlevő tagok közül bárki javaslatot tehet; a javaslat elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt.

A Közgyűlés határozatképes, ha az ülésen jelen van a KMAT tagjainak több, mint a fele.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, az ülést újra összehívják. Az újonnan összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A határozatokat a Közgyűlésen jelen levő tagok egyszerű többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A Közgyűlés döntéseit elektronikus úton (e-mail) is meghozhatja. A döntéshez ebben az esetben is a tagok egyszerű többsége szükséges.

15. szakasz

A KMAT Elnöksége választott és nem választott tagokból áll.

Az Elnökség nem választott tagjai a KMAT azon tagjai, akik az MTA külső vagy tiszteletbeli tagjaiként váltak a KMAT tagjává.

Az Elnökség választott tagjait a Közgyűlés választja.

Az Elnökségbe a KMAT tagjai választhatók meg.

Az Elnökségben arányosan helyet kapnak 3 nagy tudományterület (humántudományok, természettudományok, élettudományok) tagjai, az MTA belső szabályai, illetve a KMAT tag- és tisztségviselő választásának szabályzatában meghatározottak szerint.

Az Elnökség tagjai közé az Elnökség az Elnök javaslata alapján tiszteletbeli tagokat hívhat meg. A tiszteletbeli tagok meghívásáról az Elnökség egyszerű többséggel dönt. Az Elnökség tiszteletbeli tagjai tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vehetnek részt az Elnökség ülésein.

16. szakasz

Az Elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik.

Az Elnökséget az elnök a helyszín, az időpont és a napirend megadásával írásban hívja össze az ülés időpontja előtt legalább két héttel.

A KMAT Elnöksége dolgozza ki az Alapszabály tervezetét, az annak kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslatokat. Előkészíti, majd a Közgyűlés elé terjeszti a KMAT munka- és pénzügyi tervét.

Az Elnökség előkészíti meghatározza a munka- és pénzügyi tervet, azok végrehajtásának módját.

Megvitatja a KMAT tagjainak javaslatait és kezdeményezéseit, a megvalósításukkal kapcsolatos teendőket, és szükség esetén azokat a Közgyűlés elé terjeszti. Ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, valamint a Közgyűlés határozatai rá rónak.

17. szakasz

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Kivételes esetekben a döntés meghozható titkos szavazással. A szavazás titkosságára vonatkozóan a jelenlevő tagok közül bárki javaslatot tehet, elfogadásáról az Elnökség egyszerű többséggel dönt.

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen jelen van az Elnökség tagjainak több, mint fele.

A határozat jogerős, ha arra az Elnökség jelenlevő tagjainak több, mint fele egyhangúan szavazott. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az Elnökség ülésein meghívottként konzultációs jogkörrel részt vehetnek meghívott szakértők, az Elnökség tiszteletbeli tagjai.

18. szakasz

A KMAT Elnökségének elnöke tisztségénél fogva a KMAT elnöke is egyben.

Megválasztásának szabályait az MTA belső szabályai, illetve a KMAT tag- és tisztségviselő választásának szabályzata tartalmazzák.

A KMAT munkáját a Közgyűlések és elnökségi ülések közti időszakban az elnök irányítja; képviseli a KMAT-ot, aláírja a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat és egyéb dokumentumokat, összehívja a KMAT Elnökségét és a Közgyűlést, gondoskodik az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek előkészítéséről, munkájuk megszervezéséről, a programok, tervek és más ügyiratok előkészítéséről, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról.  Jelentést tesz az Elnökségnek és a Közgyűlésnek a KMAT ülései közötti tevékenységéről, gondoskodik arról, hogy a KMAT Közgyűlésének és Elnökségének a tevékenységéről a tagok megfelelő formában és időben értesüljenek. Szükség szerint saját hatáskörében egyéb tevékenységet is kifejt.

Az Elnök vagy képviselője évente beszámol a KMAT működéséről, tevékenységéről az MTA-nak.

A KMAT képviseletében az Elnök vagy képviselője részt vesz az MTA területi bizottságainak éves értekezletein, szükség szerint beszámol a KMAT működéséről, tevékenységéről.

19. szakasz

Az Elnökség alelnöke tisztségénél fogva az Egyesület alelnöke is egyben.

A KMAT Elnökségének alelnökét az Elnökség soraiból választják. Megválasztásának szabályait az MTA belső szabályai, illetve a KMAT tag- és tisztségviselő választásának szabályzata tartalmazzák.

Az alelnök segíti az Elnök munkáját, végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket az Elnök ráruház. Az Elnök távollétében – az Elnök felhatalmazásával – helyettesíti őt az Elnököt megillető jogokkal és kötelezettségekkel.

20. szakasz

Az Elnökség tagjai sorából titkárt is választhat, vagy felkérhet külső személyt is e feladatok ellátására.

Az Elnökség titkára tisztségénél fogva egyben a KMAT titkára is.

A titkár segíti az elnököt és az alelnököt munkájuk végzésében, megszervezi a szakmai, adminisztratív és szervezeti teendők elvégzését, gondoskodik a KMAT tagnyilvántartásának pontos és naprakész vezetéséről, továbbá a KMAT elnökének, alelnökének és Elnökségének megbízásából egyéb teendőket is végez.

21. szakasz

Szükség esetén a KMAT ügyvitelét lebonyolító intézmény végzi. A lebonyolító intézményről az Elnökség dönt.

A KMAT pénztárosi, könyvviteli teendőit a KMAT lebonyolító intézménye látja el, az Elnökség döntése alapján.

A lebonyolító intézmény a KMAT anyagi eszközeit külön vezeti. Minden pénzügyi mozgáshoz az Elnökség határozata, vagy a KMAT elnökének és a lebonyolító intézmény képviselőjének a hozzájárulása szükséges.

22. szakasz

A KMAT Elnöksége tagjainak, elnökének, alelnökének és titkárának a megbízatása 4 évre szól. Az egyes funkciókra ugyanazok a tagok többször is megválaszthatók.

Az Elnök és az alelnök egymás után legfeljebb két ciklusban töltheti be a tisztséget.

23. szakasz

A KMAT Elnökségének tevékenységét, az Alapszabály betartását, a pénzügyi források felhasználását három tagú Ellenőrző Bizottság felügyeli.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait a KMAT Közgyűlése választja meg a KMAT tagjai közül, nyilvános szavazással.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a KMAT Elnökségi ülésén.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai egymás után legfeljebb két ciklusban tölthetik be a tisztséget.

 

 

VIII. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGÁNAK MEGVALÓSULÁSA
24. szakasz

A KMAT tevékenysége nyilvános.

A KMAT Elnöksége gondoskodik a tagság és a nyilvánosság tájékoztatásáról a KMAT munkájával és tevékenységével kapcsolatban, közvetlenül vagy belső kiadványok, illetve sajtóközlemények útján, vagy más megfelelő módon.

25. szakasz

A KMAT fő partnere a Magyar Tudományos Akadémia.

A KMAT szorosan együttműködik az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsággal, illetve az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságával.

Céljai elérése érdekében a KMAT kapcsolatba léphet és együttműködhet más hazai és külföldi egyesületekkel és szervezetekkel, intézményekkel.

A KMAT keresi az együttműködés lehetőségeit az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémiával és kutatóintézeteivel.

 

IX. A KMAT VAGYONA, A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖKKEL VALÓ RENDELKEZÉS
26. szakasz

A KMAT vagyonát ingó és ingatlan vagyon képezheti.
A KMAT munkájához szükséges eszközöket bel- és külföldi adományokból, ajándékokból, szponzori támogatásokból, pályázatokból, továbbá költségvetési forrásokból, alapokból és egyéb forrásokból biztosítja, a hatályos törvényekkel összhangban.

Szükség esetén a KMAT pénzeszközeit a KMAT lebonyolító intézménye kezeli.

 

 

X. A KMAT MEGSZŰNÉSE
27. szakasz

A KMAT megszűnik a Közgyűlés döntésével, továbbá amikor megszűnnek a KMAT céljai eléréséhez szükséges feltételek, illetve egyéb, a hatályos törvényekben előírt esetekben.
A KMAT megszűnik feloszlással, más jogi személlyel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének törvényességi megállapításával.
A KMAT jogutóddal történt megszűnése esetén vagyona a jogutódra száll át.
A KMAT jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyon sorsáról a Közgyűlés határoz. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a Közgyűlés által erre a célra választott ad hoc bizottság feladata.
A KMAT megszűnéséről a KMAT Elnöke a törvényes határidőn belül értesíti az MTA-t és az illetékes szerveket a nyilvántartásból való törlés céljából.

XI. A KMAT PECSÉTJE
28. szakasz

A KMAT saját pecséttel rendelkezhet. A KMAT pecsétje kör alakú, felirata kétnyelvű (ukrán és magyar), szövege ukrán és magyar nyelven tartalmazza a KMAT teljes nevét.

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29. szakasz

Minden olyan kérdésben, melyet jelen Alapszabály nem szabályoz, a vonatkozó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
30. szakasz

A KMAT alakuló Közgyűlésén megválasztott Elnökség mandátuma a következő választási ciklusig érvényes.

 

XIII. EGYÉB
31.szakasz

Szükség esetén a KMAT lebonyolító intézményéről az Elnökség határoz.

 

 

XIV. AZ ALAPSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE
32. szakasz

A KMAT Közgyűlése az Alapszabályt ebben a változatban a mai napon elfogadta.

Az Alapszabály a Közgyűlésen megtartott többségi szavazás eredményének kihirdetésével haladéktalanul hatályba lép.

 

Megvitatta, megerősítette és elfogadta a KMAT 2016. évi Közgyűlése 2016. október 28-án, Beregszászon.