Статут

СТАТУТ
УГОРСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ РАДИ ЗАКАРПАТТЯ

Затверджено на засіданні УАРЗ 3 жовтня 2016 р. в Ужгороді.

Затверджено на Загальних зборах УАРЗ 8 жовтня 2016 р.

ЧИННА РЕДАКЦІЯ

 

I. ПРЕАМБУЛА
Підрозділ 1.

У рамках Академії наук Угорщини (АНУ) в 1996 році було створено Президентську комісію АН Угорщини «Угорська наука за кордоном», а в 2000 році в АНУ сформовано об’єднання для науковців, що є угорцями, але живуть за межами Угорщини.

У 2007 році було створено Клуж-Напокську територіальну комісію (КТК), у 2008 році – Угорську академічну раду Воєводина (УАРВ), у 2013 році – Угорську академічну раду Словаччини (УАРС) завдяки чому зв’язки АН Угорщини із закордонними угорськими дослідниками стали ще тісніші.

Продовжуючи традицію створення академічних рад у країнах-сусідах Угорщини, на основі рішення Президентської комісії АН Угорщини «Угорська наука за кордоном» та резолюції З’їзду угорських науковців України від 30 жовтня 2015 року в Україні також створено академічну раду під назвою «Угорська академічна рада Закарпаття» (УАРЗ).

 

II. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ
Підрозділ 2.

Угорська академічна рада Закарпаття – це громадська організація, створена на невизначений термін з метою сприяння розвитку української, закарпатської угорської науки та мистецтва.

 

III. ЦІЛІ УАРЗ
Підрозділ 3.

Головні цілі УАРЗ:

Підтримка та представництво наукової та мистецької діяльності українських, закарпатських угорців, поширення досягнутих ними результатів в Україні, Угорщині та в міжнародній науці;
залучення українських, закарпатських угорців до наукового життя в Україні, Угорщині, у вужчій та ширшій наукових сферах;
співпраця з науковими організаціями й інституціями в Україні, Угорщині та світі;
тісні контакти та співпраця з Академією наук Угорщини (АНУ), з територіальними комісіями АНУ та академічними радами;
збільшення чисельності українських/закарпатських членів об’єднань науковців за кордоном;
підтримка наукової діяльності українських, закарпатських молодих угорських дослідників;
організація наукових зустрічей, симпозіумів, рад, курсів, стажувань, конференцій, лекцій;
підготовка пов’язаних з діяльністю УАРЗ друкованих і електронних публікацій, їх редагування, фахова (наукова) оцінка, оприлюднення, видання, поширення.

 

IV. НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Підрозділ 4.

Назва УАРЗ державною мовою: Угорська академічна рада Закарпаття, скорочено: УАРЗ.
Назва УАРЗ угорською мовою: Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, скорочено: KMAT.
Назва УАРЗ англійською мовою: Hungarian Academic Council of Transcarpathia, скорочено: HACT.

 

Підрозділ 5.

Місцезнаходження УАРЗ: будівля Центру гунгарології при Ужгородському національному університеті.
Адреса: Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, Замкова 10.
УАРЗ здійснює свою діяльність на території України.

 

V. ПРИЙОМ ЧЛЕНІВ
Підрозділ 6.

Членами УАРЗ є зовнішні члени Академії наук Угорщини (АНУ), що мають громадянство України.
Крім цього, членом УАРЗ може бути будь-яка фізична особа, що є громадянином України, має науковий ступінь, є угорцем за національністю і/або володіє угорською мовою, або (також) займається дослідженнями, пов’язаними з Угорщиною.
Почесним членом УАРЗ може бути будь-яка фізична особа, що своєю діяльністю зробила значний внесок у розвиток української, закарпатської угорської науки або мистецтва та визнає Статут УАРЗ.

 

Підрозділ 7.

Членами УАРЗ, крім членів об’єднань науковців за кордоном, є всі зовнішні або почесні члени АН Угорщини, які є громадянами України, угорцями за національністю і/або говорять по-угорськи або (і) займаються дослідженнями на угорську тематику.

 

Підрозділ 8.

УАРЗ може мати почесних членів. Про прийом почесних членів рішення ухвалюють Загальні збори УАРЗ на підставі письмової заяви кандидата та рекомендації Правління. Для отримання членства необхідна письмова рекомендація двох членів УАРЗ.

 

Підрозділ 9.

Членство в УАРЗ припиняється внаслідок виходу, виключення, втрати громадянства, а також смерті члена.
Загальні збори УАРЗ може виключити тих членів, які не дотримуються положень Статуту, своєю поведінкою та діяльністю підривають авторитет УАРЗ, а також перешкоджають реалізації інтересів та цілей УАРЗ.

 

VI. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ
Підрозділ 10.

Члени УАРЗ мають право:
Брати участь у реалізації цілей УАРЗ;
Безпосередньо брати участь у Загальних зборах, у прийнятті рішень шляхом подачі пропозицій, клопотань, а також шляхом голосування;
Обирати через органи УАРЗ керівний склад, а також бути обраним до керівного складу;
Отримувати інформацію про роботу, результати та діяльність УАРЗ.

 

Підрозділ 11.

Член УАРЗ зобов’язаний: своєю діяльністю сприяти реалізації цілей УАРЗ; виконувати доручені йому УАРЗ завдання та обов’язки.

 

VII. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УАРЗ
Підрозділ 12.

Органами УАРЗ є Загальні збори та Правління.

Підрозділ 13.

До складу Загальних зборів входять усі члени УАРЗ.
Загальні збори скликаються принаймні один раз на рік.
Позачергове засідання Загальних зборів скликається на вмотивовану пропозицію Правління або за ініціативою принаймні третини членів Загальних зборів. Ініціатива про скликання позачергового засідання подається у письмовій формі Правлінню. В ініціативі обов’язково повинні бути вказані питання, що пропонуються до обговорення на засіданні.

Загальні збори скликаються головою Правління у письмовій формі принаймні за два тижні до дати проведення засідання. У запрошенні необхідно вказати місце та час проведення Загальних зборів, а також порядок денний.

На засіданні Загальних зборів головує голова УАРЗ. У разі його відсутності головуючого на засіданні обирають присутні члени з осіб, запропонованих Правлінням, шляхом голосування простою більшістю. Якщо висунуті кандидатури не отримають потрібної кількості голосів, члени УАРЗ можуть подавати пропозиції стосовного кандидатури головуючого на засіданні.

 

Підрозділ 14.

Загальні збори:
Приймають рішення про прийом нових членів, виключення членів;
Затверджують Статут та зміни до нього;
Затверджують річний план роботи та програму УАРЗ;
Обирають і звільняють за галузями наук членів Правління УАРЗ  (детальний порядок процедури міститься у внутрішніх правилах Академії наук Угорщини, а також у правилах обрання членів та керівників УАРЗ);
Обговорюють та затверджують звіти та доповіді Правління УАРЗ;
Обговорюють та затверджують фінансові звіти;
Ухвалюють рішення про вступ (входження) до вітчизняних і закордонних фахових організацій, спілок та об’єднань;
Ухвалюють рішення про зміни у правовому статусі, про припинення діяльності УАРЗ, її перейменування.

Загальні збори ухвалюють рішення відкритим голосуванням, простою більшістю.

У виняткових випадках рішення може ухвалюватися таємним голосуванням. Проведення процедури таємного голосування може запропонувати будь-який з присутніх членів; ухвалюється така пропозиція шляхом голосування Загальних зборів простою більшістю.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини членів УАРЗ.

Якщо буде встановлено, що скликані відповідно до правил Загальні збори не є правомочними, засідання Загальних зборів скликається повторно. Повторно скликані Загальні збори є правомочними незалежно від кількості присутніх членів.

Постанови Загальні збори приймають простою більшістю шляхом голосування членів. У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос Голови.

Загальні збори можуть ухвалювати рішення й електронним способом (e-mail). У такому випадку для ухвалення рішення необхідна проста більшість членів.

 

Підрозділ 15.

Правління УАРЗ складається з обраних і не обраних членів.

Не обраними членами Правління є ті члени УАРЗ, які стали членами УАРЗ як зовнішні або почесні члени Академії наук Угорщини. Обраних членів Правління обирають Загальні збори.

До Правління обираються члени УАРЗ.

У Правлінні отримують пропорційно місця представники 3 великих галузей наук (гуманітарні науки, природничі науки, суспільні науки) відповідно до внутрішніх правил Академії наук Угорщини, а також правил обрання членів та керівництва УАРЗ.

До членів Правління за пропозицією Голови Правління можна запросити почесних членів. Про запрошення почесних членів Правління ухвалює рішення простою більшістю. Почесні члени Правління можуть брати участь на засіданнях Правління, маючи право дорадчого голосу без права голосування.

 

Підрозділ 16.

Правління проводить засідання принаймні три рази на рік.

Засідання Правління скликає його Голова, надіславши письмове повідомлення з вказівкою дати та часу проведення принаймні за два тижні до дати проведення засідання.

Правління УАРЗ розробляє проект Статуту, а також пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нього. Правління готує, а потім подає на розгляд Загальних зборів план роботи та фінансовий план УАРЗ.

Правління розробляє робочий та фінансовий плани, а також спосіб їх виконання.

Правління обговорює пропозиції та ініціативи членів УАРЗ, дії, які необхідно виконати для їх реалізації, а в разі необхідності вносить їх на розгляд Загальних зборів. Правління виконує ті завдання, які покладені на нього Статутом та рішеннями Загальних зборів.

 

Підрозділ 17.

Правління ухвалює рішення відкритим голосуванням, простою більшістю. У виняткових випадках рішення може ухвалюватися таємним голосуванням. Проведення процедури таємного голосування може запропонувати будь-який з присутніх членів; ухвалюється така пропозиція шляхом голосування Правління простою більшістю.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління.

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів Правління. У разі однакового поділу голосів вирішальним є голос Голови.

На засіданнях Правління у якості консультантів можуть брати участь запрошені фахівці, почесні члени Правління.

 

Підрозділ 18.

Голова Правління УАРЗ за посадою є одночасно й головою УАРЗ.

Порядок його обрання регулюється внутрішніми правилами Академії наук Угорщини, а також правилами обрання членів та керівництва УАРЗ

Роботою УАРЗ у період між засіданнями Загальних зборів та Правління керує Голова. Він представляє УАРЗ, підписує ухвалені Загальними зборами та Правлінням рішення, а також інші документи, скликає засідання Правління і Загальних зборів УАРЗ, дбає про підготовку засідань Правління і Загальних зборів, організацію їх роботи, підготовку програм, планів та інших документів, про виконання рішень і постанов Загальних зборів і Правління. Голова звітує перед Правлінням і Загальними зборами про виконану між засіданнями УАРЗ роботу, дбає про те, щоб члени у відповідній формі і вчасно отримували інформацію про роботу Загальних зборів і Правління УАРЗ. У разі необхідності Голова виконує іншу діяльність у рамках своїх повноважень.  

Голова або його представник щорічно звітується про діяльність та роботу УАРЗ перед Академією наук Угорщини.

Голова або його представник як представник УАРЗ бере участь у річних засіданнях територіальних комісій АНУ, у разі необхідності звітує про діяльність та роботу УАРЗ.

 

Підрозділ 19.

Заступник голови Правління за посадою є одночасно і Заступником голови організації.

Заступника голови Правління УАРЗ обирають з членів Правління. Порядок його обрання регулюється внутрішніми правилами Академії наук Угорщини, а також правилами обрання членів та керівництва УАРЗ

Заступник голови допомагає у роботі Голови, виконує доручені йому Головою завдання. У разі відсутності Голови – за його дорученням – заміщає Голову, маючи відповідні права та обов’язки.

 

Підрозділ 20.

Правління може обирати секретаря зі своїх членів або запросити на цю посаду зовнішніх осіб.

Секретар Правління за посадою є одночасно і секретарем УАРЗ.

Секретар допомагає Голові і Заступникові голови у виконанні їхньої роботи, організовує виконання фахових, адміністративних і організаційних заходів, дбає про точну і регулярну реєстрацію членів УАРЗ, а також виконує інші доручення Голови, Заступника голови та Правління УАРЗ.

 

Підрозділ 21.

У разі необхідності діловодство УАРЗ здійснює виконавчий орган. Про залучення виконавчого органу рішення ухвалює Правління.

Касову та бухгалтерську роботу УАРЗ здійснює виконавчий орган на основі рішення Правління.

Виконавчий орган обліковує матеріальні засоби УАРЗ окремо. Для здійснення будь-яких фінансових дій необхідні рішення Правління або згода Голови УАРЗ та представника виконавчого органу.

 

Підрозділ 22.

Строк повноважень членів Правління УАРЗ, його Голови, Заступника голови та секретаря – 4 роки. Для виконання певних функцій ті самі члени можуть обиратися повторно.

Голова та Заступник голови можуть обиратися підряд не більше ніж на два терміни.

 

Підрозділ 23.

Діяльність Правління УАРЗ, дотримання ним Статуту, використання фінансових джерел контролює Наглядова рада, що складається з трьох членів.

Членів Наглядової ради обирають на Загальних зборах УАРЗ з членів УАРЗ, публічним голосуванням.

Члени Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь на засіданнях Правління УАРЗ.

Члени наглядової ради можуть обиратися на цю посаду не більше двох строків підряд.

 

 

VIII. РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОСТІ РОБОТИ
Підрозділ 24.

Діяльність УАРЗ є публічною.

Правління УАРЗ дбає про інформування громадськості стосовно роботи та діяльності УАРЗ безпосередньо або шляхом публікації власних видань чи публікацій у пресі, а також іншими відповідними способами.

 

Підрозділ 25.

Головним партнером УАРЗ є Академія наук Угорщини.

УАРЗ тісно співпрацює з Президентською комісією АН Угорщини «Угорська наука за кордоном», а також Секретаріатом АН Угорщини у справах закордонних угорців.

З метою реалізації своїх цілей УАРЗ може налагоджувати контакти та співпрацювати з іншими вітчизняними та зарубіжними об’єднаннями і організаціями, закладами.

УАРЗ шукає можливості співпраці з Національною академією наук України та її науково-дослідними інститутами.

 

 

IX. МАЙНО УАРЗ, ЗАСОБИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ, РОЗПОРЯДЖАННЯ ЗАСОБАМИ
Підрозділ 26.

Майно УАРЗ складає рухоме і нерухоме майно.

Засоби, необхідні для роботи УАРЗ, забезпечуються із вітчизняних та закордонних пожертвувань, дарувань, спонсорської підтримки, грантів, а також із бюджетних коштів, благодійних фондів та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

У разі необхідності фінансовими засобами може управляти виконавчий орган УАРЗ.

 

 

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УАРЗ
Підрозділ 27.

УАРЗ припиняє свою діяльність за рішенням Загальних зборів, також у випадку зникнення умов, необхідних для досягнення цілей УАРЗ, та в інших, передбачених законодавством випадках.

УАРЗ припиняє діяльність шляхом ліквідації, шляхом злиття з іншою юридичною особою, а також у разі вимоги законодавства про припинення діяльності.

У разі припинення діяльності УАРЗ з визначенням правонаступника її майно переходить до правонаступника.

У разі припинення діяльності УАРЗ без правонаступника про долю майна ухвалюють рішення Загальні збори. Виконання пов’язаних з цим завдань покладається на комісію, яку Загальні збори обирають за процедурою «ad hoc».

Про припинення діяльності УАРЗ її Голова повідомляє у передбачені законодавством терміни АН Угорщини та компетентні органи для зняття організації з обліку.

 

XI. ПЕЧАТКА УАРЗ
Підрозділ 28.

УАРЗ має власну печатку. Печатка УАРЗ кругла, двомовна (українська та угорська), з українським та угорським варіантом повної назви УАРЗ.

 

 

XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 29.

У питаннях, не врегульованих даним Статутом, застосовуються норми чинного законодавства.

 

Підрозділ 30.

Мандат обраного на установчих Загальних зборах УАРЗ Правління чинний до наступного виборчого циклу.

 

 

XIII. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 31.

У разі необхідності про виконавчий орган УАРЗ рішення ухвалює Правління.

 

XIV. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ СТАТУТУ
Підрозділ 32.

Загальні збори УАРЗ затвердили дану редакцію Статуту цього дня.

Статут набуває чинності одразу після оголошення результатів позитивного голосування, проведеного на Загальних зборах.

 

 

Обговорено та затверджено на Загальних зборах УАРЗ 28 жовтня 2016 року в Берегові